Frederikssund Kommunes logo

Parcelhuse og tiny houses

På et naturskønt areal i den sydlige del af Vinge planlægger Frederikssund Kommune et område til 45 parcelhuse og ca. 20 tiny houses. Byggemodning og salg af byggegrunde forventes at begynde i 1. kvartal 2023. Det er herefter op til køberen af grunden at sikre, at grunden bliver bebygget.

Landskab med marker, sø og landsbyen Snostrup. Foto: Frederikssund Kommune.Området, der er udlagt til tiny houses, ses midtfor nederst i billedet.

Landskab med mark med søgegrøfter beliggende mellem to landsbyer. Foto: Frederikssund Kommune.Området, der er udlagt til parcelhuse, ses midtfor i billedet (med søgegrøfter) mellem landsbyerne Snostrup (tv.) og St. Rørbæk.

I løbet af vinteren 2022/2023 arbejder Frederikssund Kommune med plangrundlaget for området og den politiske beslutningsproces. Derfor er det ikke alle spørgsmål, der kan besvares lige nu. Nedenfor kan du se, hvad vi kan fortælle i øjeblikket.

Frederikssund Kommune ønsker at området med både parcelhuse og Tiny houses bliver til et pulserende, varieret og unikt boligkvarter. Derfor er der et håb om, at vi sammen kan finde de gode løsninger for at forskellige arkitektoniske udtryk kommer i spil, så boligområdet vil fremstå spændende og nytænkt.

Grundene

Vi forventer, at grundstørrelserne for tiny houses vil ligge mellem 150 – 250 m² og parcelhusgrundene ligger mellem 550 og 750 m². Priserne på byggegrundene bliver fastsat efter en politisk beslutning, som forventes afklaret primo 2023. Når vi kender priserne melder vi dem ud her samt på Vinges facebookside.

Lokalplanens rammer for Tiny houses

Det er afgørende, at området skal være til helårsbeboelse, og derfor skal de små huse også kunne opnå myndighedstilladelser som helårsbolig.

Området vil blive byggemodnet, så der er fremført vand, kloak og elektricitet til de enkelte parceller. Boligerne skal tilsluttes disse forsyningslinjer.

Lokalplan 153 vil rumme mulighed for at bygge op til 45 kvm. bolig. I beregning af det samlede boligareal tæller f.eks. en hems ikke med. En hems er et indskudt etageplan, der står i åben forbindelse med det rum, den er indbygget i. Gulvarealet på hemsen må højest være 4,5 m2, som ikke medregnes til etagearealet eller til etageantallet. Der skal være egen separat adgang til en hems.

Lokalplanen vil give mulighed for byggeri i op til 5,5 meters højde, og der sættes ikke en øvre grænse for etageantal. Dermed kan der også etableres tagterrasser.

Beplantning

Du må gerne beplante grunden med træer og buske, så længe de gældende hegnsregler overholdes og lokalplanens bestemmelser. Det er også muligt at lave en køkkenhave. Det skal også bemærkes, at der i forbindelse med tiny house udstykningen bliver et stort fællesareal, som kan bruges af beboerne i fællesskab. Ligeledes er området meget tæt på byens Grønne Hjerte hvor der vil være rig mulighed for ophold og aktiviteter.

Dyrehold

Der må gerne holdes dyr på grunden, hvis man holder sig inden for de gældende regler for dyrehold i byzone.

Frederikssund Kommune undersøger endvidere, om der kan skabes mulighed for fælles dyrehold i området i f.eks. et laug. Hvis man ønsker at indgå i et fælles dyrelaug, vil det være nærliggende at deltage i de fællesskaber, der vil opstå omkring Det Grønne Hjerte umiddelbart nord for området.

Frederikssund Kommune arbejder for at skabe et borgerdrevent fællesskabende område lige nord for parcel- og tiny house-området. Visionen er at dette område også skal rumme arbejdende værksteder og lignende, hvor det kan være oplagt at selvbyggere af tiny houses kan finde plads.

Hvad sker der lige nu i processen?

Forslag til lokalplan 153 har været i høring og skal behandles politisk igen. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, vil der være klarhed over flere af kravene og mulighederne for dem, som ønsker at bygge et tiny house. 

Herunder skitseres de nuværende forventninger til forløbet for områdets klargøring, salg og mulige tidspunkt for byggestart. Det skal understreges at tidsplanen er vejledende, og der kan forekomme ændringer.

  • Primo 2023 - Lokalplan forventes vedtaget.
  • Primo 2023 – Byggemodning påbegyndes.
  • 1. kvartal 2023 - Orienteringsmøde om salgsproces og mindstepris for grunde.
  • 1./2. kvartal 2023 – Salgsproces begynder.
  • 1. halvår 2023 – Området er klar.
  • 2. halvår 2023 – Første byggeri kan begynde.

Tiny house. Foto: Colourbox.Foto: Colourbox.